fbpx
Skip links

Εφαρμογές

Τοιχοποϊία

Η τοιχοποιία καταλαμβάνει κατά κανόνα το μεγαλύτερο ποσοστό της εξωτερικής επιφάνειας ενός κτιρίου. Επομένως, όταν αυτή δεν είναι θερμομονωμένη, παρουσιάζει μεγάλες θερμικές απώλειες. Η θερμομόνωση μιας τοιχοποιίας μπορεί να επιτευχθεί με 4 εναλλακτικούς τρόπους:

Εξωτερικά στα στοιχεία από σκυρόδεμα και στον πυρήνα της διπλής τοιχοποιίας από τούβλα

Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) δεν επιβάλλει την εφαρμογή κάποιου από τους παραπάνω τρόπους. Απαιτεί μόνο την τήρηση του ορίου του συντελεστή θερμοπερατότητας U (πρώην k) για την τοιχοποιία. H θέση της θερμομονωτικής στρώσης στους τρεις τρόπους, επηρεάζει το αποτέλεσμα του υπολογισμού στη μελέτη ενεργειακής απόδοσης σε αντίθεση με την παλιά μελέτη θερμομόνωσης, επειδή ο κανονισμός αντιμετωπίζει το πρόβλημα πλέον με τη δυναμική του μορφή και όχι μόνο με τη στατική του, αφού λαμβάνει υπόψιν του τη μάζα και την ειδική θερμοχωρητικότητα του κάθε υλικού. Αυτό συμβαίνει και στην πραγματικότητα, όπου τόσο το είδος της θερμομονωτικής προστασίας όσο και η θέση του θερμομονωτικού υλικού, επηρεάζουν σημαντικά τη θερμική συμπεριφορά της τοιχοποιίας. Ο κάθε τρόπος μπορεί να θεωρηθεί ορθός ή λανθασμένος, ανάλογα με την εφαρμογή και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Είναι επίσης σκόπιμο, όποια λύση και αν επιλεγεί, να ληφθεί υπόψη η συνεργασιμότητα των υλικών και να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας προβλημάτων από την εφαρμογή τους. Είναι συχνό το φαινόμενο να εμφανίζονται βλάβες στα κτίρια, που οφείλονται στην ασυμβατότητα των υλικών. Η γνώση των ιδιοτήτων τους θα βοηθήσει στη λήψη των κατάλληλων μέτρων και κυρίως στην αποφυγή σοβαρών λαθών, που συνήθως οφείλονται στη λανθασμένη σειρά τοποθέτησης των διαδοχικών στρώσεων στο δομικό στοιχείο (ανάπτυξη επιφανειακών τάσεων, δημιουργία σχισμών και αποκολλήσεων, εμφάνιση υγρασίας κτλ.).

εφαρμογή
Rizakos EPS Ριζάκος eps Διογκωμένη Πολυστερίνη official μόνωση δόμηση faq

Εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας

Η λύση αυτή προτιμάται σε κτίρια συνεχούς χρήσης (κατοικίες, νοσοκομεία κτλ.), στα οποία είναι επιθυμητή η σταθερή θερμοκρασία και ενδιαφέρει περισσότερο η διατήρηση της θερμότητας μετά τη διακοπή λειτουργίας της θέρμανσης, παρά η άμεση απόδοση του συστήματος θέρμανσης.

Στην περίπτωση της εξωτερικής θερμομόνωσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υλικά που συνεργάζονται καλά με το επίχρισμα όπως το γραφιτούχο Διογκωμένο Πολυστυρένιο NEOCOAT THP EPS 60 ή 80 και το λευκό Διογκωμένο Πολυστυρένιο ISOPOR THP EPS 60 ή 80 στο κατάλληλο πάχος σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. H εξωτερική θερμομόνωση εφαρμόζεται ως ένας συνδυασμός θερμομονωτικού υλικού επικολλημένου σε ολόκληρη την εξωτερική επιφάνεια της τοιχοποιίας του κτιρίου χωρίς κενά και επιχρίσματος που εφαρμόζεται επάνω στην θερμομονωτική στρώση. Είναι ένα σύστημα από διάφορα υλικά και εξαρτήματα τα οποία συνεργάζονται μεταξύ τους και ονομάζονται Εξωτερικά Θερμομονωτικά Σύνθετα Συστήματα (ETICS)

H Διογκωμένη Πολυστερίνη (ΕPS) με γραφίτη ή χωρίς πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερική θερμομόνωση και πιστοποιημένη για αυτή την εφαρμογή. Οι πλάκες είναι απαραιτήτως μικρών διαστάσεων (1,0 Χ 0,6m), απαιτούν ειδική διαδικασία ωρίμανσης και πολύ αυστηρές διαστασιακές ανοχές. Η θερμομονωτική στρώση αντικαθιστά την πρώτη στρώση παραδοσιακού επιχρίσματος η οποία είναι και η στρώση επιπέδωσης της επιφάνειας τα γνωστά «χοντρά».

Τα επιχρίσματα της εξωτερικής θερμομόνωσης είναι ειδικά, ρητινούχα επιχρίσματα οπλισμένα με πλέγμα σε όλη την επιφάνεια και εφαρμόζονται σε μικρά πάχη. Συνήθως απαιτούνται 2 στρώσεις που συνολικά δεν ξεπερνούν τα 8mm. H δεύτερη στρώση επιχρίσματος μπορεί να είναι έγχρωμη η λευκή και να βάφεται εκ των υστέρων, καθώς και να έχει διάφορες τεχνοτροπίες σε διάφορες κοκκομετρίες ή να είναι λεία.

 • Εκμεταλλεύεται τη θερμοχωρητικότητα της τοιχοποιίας.
 • Διατηρεί για αρκετό διάστημα, που εξαρτάται από τη θερμοχωρητικότητα των τοίχων, τη θερμοκρασία του χώρου μετά τη διακοπή λειτουργίας των θερμαντικών σωμάτων.
 • Μειώνει στο ελάχιστο την πιθανότητα σχηματισμού θερμογεφυρών οι οποίες αυξάνουν τις απώλειες θερμότητας κατά ακόμη και 25% αν συμπεριληφθούν στη μελέτη θερμομόνωσης (πλέον μελέτη ενεργειακής απόδοσης βάσει ΚΕΝΑΚ).
 • Προστατεύει την τοιχοποιία από τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας.
 • Μειώνει στο ελάχιστο τον κίνδυνο σχηματισμού υγρασίας συμπύκνωσης.
 • Αποτρέπει τις ζημιές από υγρασία και παγωνιά σε σωληνώσεις ύδρευσης.
 • Διευκολύνει τη διαμόρφωση έντονων αρχιτεκτονικών στοιχείων στο κτίριο, αφού αυτά δημιουργούνται με το θερμομονωτικό υλικό.

 • Καθυστερεί την αρχική θέρμανση του χώρου.
 • Ενέχει τον κίνδυνο ρηγματώσεων, αν η εφαρμογή δε γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο σύμφωνα με τις οδηγίες της κάθε εταιρείας της οποίας το σύστημα εφαρμόζεται.
 • Μεγαλύτερο αρχικό κόστος επένδυσης

XLS PDF DXF

Εσωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας

Προτιμάται σε κτίρια διακοπτόμενης χρήσης, στα οποία ζητείται η άμεση απόδοση του συστήματος θέρμανσης ή ψύξης και δεν ενδιαφέρει η θερμοκρασιακή διακύμανση μετά τη διακοπή της λειτουργίας του (δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, αίθουσες εκδηλώσεων, θέατρα κινηματογράφοι κτλ.) Είναι επίσης κατάλληλη για εξοχικές κατοικίες, που το χειμώνα χρησιμοποιούνται συνήθως μόνο τα Σαββατοκύριακα. Εφαρμόζεται, ακόμη, και σε υφιστάμενες κατασκευές, λόγω της ευκολότερης τοποθέτησής της.

Στην περίπτωση της εσωτερικής θερμομόνωσης το θερμομονωτικό υλικό πρέπει να στερεωθεί καλά επάνω στην τοιχοποιία. H καλύτερη λύση εσωτερικής θερμομόνωσης από τεχνικοοικονομικής πλευράς είναι η χρήση του σύνθετου πανέλου γραφιτούχου Διογκωμένου Πολυστυρενίου NECOAT και άνθυγρης γυψοσανίδας KNAUF INTHERM το γνωστό BETOBOARD διότι επιτυγχάνει ιδιαίτερα χαμηλές τιμές του κ (πλέον U value) με μικρό πάχος εξαιτίας του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ του NEOCOAT οπότε δεν χάνονται πολύτιμα τετραγωνικά μέτρα στο εσωτερικό και εξαιτίας της γυψοσανίδας δεν χρειάζεται σοβάτισμα παρά μόνο στοκάρισμα και βάψιμο οπότε λερώνει λιγότερο. Το κατάλληλο πάχος προκύπτει σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.

 • Είναι συχνά η μόνη λύση σε διατηρητέα κτίρια και σε περίπτωση διαμερίσματος πολυκατοικίας όπου οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν εξωτερική θερμομόνωση της.
 • Ευνοεί τη σύντομη θέρμανση του χώρου.
 • Δεν απαιτεί ιδιαίτερη προστασία των θερμομονωτικών υλικών, αλλά μόνο κάλυψη τους.
 • Επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
 • Παρέχει πλήρη ελευθερία στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση των όψεων.

 • Δεν εκμεταλλεύεται τη θερμοχωρητικότητα της υφιστάμενης τοιχοποιίας.
 • Επιτρέπει τη γρήγορη ψύξη του χώρου μετά της διακοπή της λειτουργίας των θερμαντικών σωμάτων.
 • Επιτρέπει το σχηματισμό θερμογεφυρών, κυρίως στα σημεία διακοπής της τοιχοποιίας από τις πλάκες των ορόφων.
 • Αφήνει την τοιχοποιία απροστάτευτη στις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας.
 • Ευνοεί το σχηματισμό συμπύκνωσης λόγω διάχυσης των υδρατμών.

Ενημερωθείτε για την εφαρμογή της εσωτερικής θερμομόνωσης με case studies από τον Ευρωπαικό Σύνδεσμο Γύψου Increasing Energy Efficiency in Buildings with Internal Insulation

XLS PDF DXF

Διπλή με διάκενο

Θερμομόνωση στον πυρήνα διπλής τοιχοποιίας

Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα κτίρια κατά τη διάρκεια κατασκευής και στα υπάρχοντα στην περίπτωση αντικατάστασης συρόμενων κουφωμάτων με ανοιγόμενα ή επάλληλα οπότε γίνεται πλήρωση του κενού μα θερμομονωτικές πλάκες.

Στους τυφλούς τοίχους με διάκενο υπαρχόντων κτιρίων αν η εξωτερική θερμομόνωση δεν είναι εφικτή μπορούν να ανοιχτούν προσωρινές τρύπες και να γεμίσει με συγκεκριμένη μεθοδολογία το διάκενο με κόκκους NEOPOR. Στην διπλή τοιχοποιία κατά την κατασκευή πρέπει τα δύο κελύφη της τοιχοποιίας να συνδέονται μεταξύ τους με περίδεσμους ενίσχυσης (σενάζ) ανά ένα μέτρο ύψους τουλάχιστον. Και αυτοί οφείλουν ομοίως να είναι θερμομονωμένοι για την αποφυγή σχηματισμού θερμογεφυρών, όπως βέβαια και οι κολώνες και τα δοκάρια καθώς είναι όλα από σκυρόδεμα το οποίο 4 φορές μεγαλύτερες απώλειες από το τούβλο.

Προτείνεται το διάκενο ανάμεσα στις 2 τοιχοποιίες να γεμίζει με το θερμομονωτικό υλικό διότι κατασκευαστικά στα στοιχεία από σκυρόδεμα (κολώνες, δοκάρια, σενάζ) δεν μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν πάνω από 5cm θερμομονωτικού τα οποία με τον νέο κανονισμό θερμομόνωσης τον ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) δεν επαρκούν οπότε πρέπει να ισοσταθμιστεί το χειρότερο (μεγαλύτερο) κ των στοιχείων από σκυρόδεμα με σημαντικά καλύτερο (μικρότερο) στη διπλή τοιχοποιία με τούβλα. Αν παρόλα αυτά παραμείνει διάκενο αέρα αυτό θα πρέπει να είναι από την πλευρά το εξωτερικού τούβλου και τα θερμομονωτικό να εφάπτεται στο εσωτερικό τούβλο. Ακόμη και αν θερμομονωθούν όλα τα στοιχεία από σκυρόδεμα αλλά και η τοιχοποιία οι θερμογέφυρες δεν εξαλείφονται όπως στην εξωτερική θερμομόνωση, απλά γίνονται γραμμικές από επιφανειακές.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί γραφιτούχο Διογκωμένο Πολυστυρένιο ΝΕOCOAT ΤΧ EPS 100 ειδικά στην περίπτωση που τοποθετηθούν συρόμενα κουφώματα (προτιμείστε τα ανοιγόμενα ή τα επάλληλα) οπότε το διαθέσιμο πάχος για θερμομόνωση είναι μικρότερο ή ISOPOR EPS 80 στο κατάλληλο πάχος σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. Κατά την τοποθέτησή τους θα πρέπει να στερεώνονται καλά επάνω στην τοιχοποιία και να εφάπτονται στα δύο κελύφη της.

 • Είναι ευκολότερος ο τρόπος τοποθέτησης των θερμομονωτικών υλικών.
 • Δεν επηρεάζεται η θερμομονωτική προστασία του τοίχου από την επίδραση της βροχής.
 • Αποτελεί την πιο ισόρροπη μορφή θερμικής προστασίας έναντι του ψύχους το χειμώνα
  και της ζέστης το καλοκαίρι.
 • Επιτρέπει την εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας του τοίχου (έστω και μερική).

 • Δεν έχει καλή αντισεισμική συμπεριφορά. Είναι σύνηθες το φαινόμενο σε τοιχοποιίες με πλημμελή σύνδεση των δύο κελυφών το εξωτερικό κέλυφος να αποσυνδέεται και να πέφτει μετά από μία ισχυρή σεισμική δόνηση.
 • Δεν εκμεταλλεύεται πλήρως, παρά μερικώς, τη θερμοχωρητικότητα της τοιχοποιίας. Ωστόσο, αυτή είναι δυνατό να αυξηθεί αναλόγως με το πάχος του τοίχου του εσωτερικού κελύφους.
 • Πιθανός σχηματισμός συμπύκνωσης λόγω διάχυσης τω υδρατμών πραγματοποιείται στον πυρήνα της τοιχοποιίας οπότε είναι πιο δύσκολο να διαφύγει.

XLS PDF DXF

Στοιχεία Σκυροδέματος

Θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα

Η θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα όπως κολώνες, δοκάρια και σενάζ εφαρμόζεται και με τις 3 μεθόδους θερμομόνωσης της τοιχοποιίας, εσωτερική, εξωτερική και στο διάκενο, είναι όμως σημαντικό να αναφερθούμε μόνο στην περίπτωση που συνδυάζεται με αυτή της θερμομόνωσης της διπλής τοιχοποιίας με διάκενο.

Οι κολώνες, τα δοκάρια και τα σενάζ οφείλουν να είναι θερμομονωμένα για την αποφυγή σχηματισμού θερμογεφυρών, επειδή είναι όλα από οπλισμένο σκυρόδεμα το οποίο έχει 4 φορές μεγαλύτερες θερμικές απώλειες από το τούβλο. Στις ημέρες μας δε που η πυκνότητα του οπλισμού αυξάνεται συνεχώς και οι επιφάνειες σκυροδέματος ως ποσοστό του συνόλου της επιφάνειας της τοιχοποιίας επίσης αυξάνονται είναι ακόμη σημαντικότερο. Επειδή ο χάλυβας οπλισμού ως σίδερο έχει 25 φορές περισσότερες απώλειες από το σκυρόδεμα και κατά συνέπεια 100 φορές περισσότερες από το τούβλο πρέπει το πάχος της θερμομόνωσης στα στοιχεία από σκυρόδεμα να είναι μεγαλύτερο από αυτό του διακένου ανάμεσα στα τούβλα.

Κατασκευαστικά σύμφωνα με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται η θερμομόνωση στα στοιχεία από σκυρόδεμα μπαίνει στον ξυλότυπο της κατασκευής πριν πέσει το σκυρόδεμα και στην πράξη λόγω δυσκολιών σπάνια μπαίνει πάχος μεγαλύτερο από 5cm με το σύνηθες να είναι τα 3cm παρόλο που δεν καλύπτει τον ΚΕΝΑΚ που ισχύει από 1/10/10, αλλά ούτε και τον Κανονισμό Θερμομόνωσης του 1979. Ακόμη και αν η θερμομόνωση στα στοιχεία από σκυρόδεμα τοποθετηθεί μετά τη σκυροδέτηση και πριν τα επιχρίσματα με κόλλα και βύσματα για μηχανική στερέωση το πρόβλημα παραμένει. Το πρόβλημα είναι ότι για να είναι από την εξωτερική πλευρά τα τούβλα στην ίδια επιφάνεια με τη θερμομόνωση των στοιχείων από σκυρόδεμα, αν το πάχος της θερμομόνωσης είναι μεγαλύτερο από 5cm, το τούβλο της εξωτερικής τοιχοποιίας αναγκαστικά εδράζεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό πάνω στο μονωτικό το οποίο δημιουργεί προβλήματα στατικότητας της εξωτερικής στρώσης της διπλής τοιχοποιίας. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται βέβαια με την κατασκευή μονής τοιχοποιίας με τουβλίνα 18 και πάνω cm εφόσον δεν τοποθετηθούν συρόμενα κουφώματα.

Παράλληλα, η τοποθέτηση του μονωτικού στον ξυλότυπο δυσκολεύει τη δόνηση, αλλά και δεν επιτρέπει τον έλεγχο μετά τη σκυροδέτηση για «φωλιές» από την εξωτερική πλευρά, σημεία δηλαδή στα οποία ο οπλισμός δεν καλύφθηκε από το τσιμέντο και τα αδρανή. Οι φωλιές είναι αστοχίες στη σκυροδέτηση οι οποίες πρέπει να επιδιορθώνονται για να μην διαβρωθεί ο οπλισμός και διακινδυνεύσει η στατική επάρκεια του κτιρίου.

Στη θερμομόνωση των στοιχείων από σκυρόδεμα προτείνεται η χρήση γραφιτούχου Διογκωμένου Πολυστυρενίου ΝΕOCOAT BT EPS 150, ISOPOR EPS 150 και ISOCOAT BT EPS 80 στο κατάλληλο πάχος σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.

 • Είναι ευκολότερος ο τρόπος τοποθέτησης των θερμομονωτικών υλικών.
 • Δεν επηρεάζεται η θερμομονωτική προστασία του τοίχου από την επίδραση της βροχής.
 • Αποτελεί την πιο ισόρροπη μορφή θερμικής προστασίας έναντι του ψύχους το χειμώνα
  και της ζέστης το καλοκαίρι.
 • Επιτρέπει την εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας του τοίχου (έστω και μερική).

 • Δεν έχει καλή αντισεισμική συμπεριφορά. Είναι σύνηθες το φαινόμενο σε τοιχοποιίες με πλημμελή σύνδεση των δύο κελυφών το εξωτερικό κέλυφος να αποσυνδέεται και να πέφτει μετά από μία ισχυρή σεισμική δόνηση.
 • Δεν εκμεταλλεύεται πλήρως, παρά μερικώς, τη θερμοχωρητικότητα της τοιχοποιίας. Ωστόσο, αυτή είναι δυνατό να αυξηθεί αναλόγως με το πάχος του τοίχου του εσωτερικού κελύφους.
 • Πιθανός σχηματισμός συμπύκνωσης λόγω διάχυσης τω υδρατμών πραγματοποιείται στον πυρήνα της τοιχοποιίας οπότε είναι πιο δύσκολο να διαφύγει.

XLS

Μάθετε πρώτοι για όλα τα νέα,
τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές

Explore
Drag