Technical Specifications Neoplak

NEOPLAK

TX-TT EPS 100 RF CE
BT EPS 150 RF CE
AM EPS 200 RF CE

 

Unit

NEOPLAK TX-TT EPS 100 RF CE

NEOPLAK BT EPS 150 RF CE

NEOPLAK AM EPS 200 RF CE

Control norm

Thermal conductivity 10OC

W/mK 

0,030

0,030

0,030

EN 12667

Kcal/m*h*oC 

0,026

0,026

0,026

EN 12939

Thermal Resistance (m2K/W)

30 mm

1,667

1,667

1,667

EN 823

50 mm

1,667

1,667

1,667

Length & Width

 mm

2.500 x 600

2.500 x 600

2.500 x 600

 EN 822

Bending strength

 KPa

150

200

250

EN 12089

 Kp/cm2

1,53

2,04

2,55

 N/mm2

0,15

0,20

0,25

Compression strength for 10% deformation σ10

 KPa

100

150

200

EN 826

 Kp/cm2

1,02

1,53

2,04

 N/mm2

0,10

0,15

0,20

Long-term water absorption under immersion

 

3,0%

2,0%

2,0%

EN 12087

Resistance to vapour diffusion μ (Air μ=1)

 

30 - 70

30 - 70

40 - 100

EN 12086

Density

Kgr/m3 

20 - 22

23 - 25

30 - 32

EN 1602

Resistance to fire

E

EN 13501-1

TRACEABILITY CODE

 

EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 -DS(N)2- BS150 - CS(10)100

EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 -DS(N)2- BS200 - CS(10)150

EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 -DS(N)2- BS250 - CS(10)200

EN 13163: 2008